ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ (досягли 18-ти річного віку)

 

У зв’язку з наближенням виборів Президента України, Виноградівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України

ІНФОРМУЄ:

Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Для участі у виборах на території України громадянин України повинен мати при собі паспорт громадянина України (книжечка або ID-картка), а за межами України – закордонний паспорт або дипломатичний чи службовий паспорт для виїзду за кордон.

Також нагадуємо, що Центральна ви­борча комісія постановою від 27.12.2018 № 268 затвердила роз’яснення, які дають чіткі відповіді на питання щодо використання паспортних документів виборцями. Зокрема, згідно роз’яснень ЦВК:

паспорт громадянина України, необ­хідний для отримання виборчого бюле­теня, може бути у як вигляді паспортної книжечки так і у вигляді картки;

розбіжності у виборчій адресі ви­борця в списку виборців та паспорті гро­мадянина України у вигляді паспортної книжечки, пов’язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нуме­рації будинку, або відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки – не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому ви­борцю та не потребують внесення змін до списку виборців;

відмова виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, в реалізації його права голосу на виборах та відповідно у видачі виборчого бюлетеня з підстав відсутності у паспорті такого ви­борця у вигляді паспортної книжечки фо­токартки, яка вклеюється при досягненні особою 25- та 45-річного віку або з підстав відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не допускається.

Інформація щодо оформлення паспор­та громадянина України:

паспорт громадянина України ви­готовляється у формі картки, що міс­тить безконтактний електронний носій;

– за оформлення паспорта грома­дянина України справляється адміні­стративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством (у випадку оформлення паспорта на заміну втраче­ного чи непридатного для користуван­ня/зіпсованого – додатково справляєть­ся державне мито);

паспорт громадянина України ви­дається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

– оформлення паспорта у вигляді карт­ки на заміну паспорта у вигляді книжечки (зразка 1994 р.) здійснюється у разі:

зміни інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені);

виявлення помилки в інформації, вне­сеній до паспорта;

непридатності паспорта для подальшо­го використання;

якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленному за­конодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

– Необхідні документи*:

1) свідоцтво про народження або до­кумент, що підтверджує факт народжен­ня, виданий компетентними органами іноземної держави (далі – свідоцтво про народження);

2) оригінали документів, що підтвер­джують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).

У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без гро­мадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстра­цію особи громадянином України;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на прожи­вання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

4) посвідчення про взяття на облік без­домних осіб (для бездомних осіб);

5) довідку про взяття на облік внутріш­ньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

6) рішення суду про встановлення осо­би (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

7) документ, що посвідчує особу закон­ного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повнова­ження особи як законного представника/уповноваженої особи;

8) документи, що підтверджують спла­ту адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повер­тається заявнику, а до заяви-анкети дода­ється його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу ДМС, уповно­важеного суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка;

про народження дітей – свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

*ВАЖЛИВО – Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

– Подача документів для обміну/оформлення паспорта до Виноградівського РВ ГУДМС України в Закарпатській області здійснюється особами:

які мають зареєстроване місце проживання на території Виноградівського району;

які зняті із зареєстрованого місця проживання, але їх останнє зареєстроване місце проживання було на території Виноградівського району;

особи, які не мали реєстрації місця проживання, але фактично проживають на території Виноградівського району;

які мають зареєстроване місце проживання на території Донецької або Луганської області де органи державної влади не здійснюють свої повноваження – за умови наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), що підтверджується довідкою про взяття на відповідний облік, яка видається Управлінням соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації;

які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України АР Крим або м. Севастополь.

 

Інформація щодо вклеювання до паспорта громадянина України у вигляді книжечки (зразка 1994 року) додаткових  фотокарток при досягненні їх власниками 25-ти чи

45-ти річного віку:

Підстави для отримання послуги

Досягнення 25- або 45-річного віку.

Отримати послугу у Виноградівському РВ ГУДМС України в Закарпатській області можуть особи:

які мають зареєстроване місце проживання на території Виноградівського району;

які зняті із зареєстрованого місця проживання, але їх останнє зареєстроване місце проживання було на території Виноградівського району;

особи, які не мали реєстрації місця проживання, але фактично проживають на території Виноградівського району;

які мають зареєстроване місце проживання на території Донецької або Луганської області де органи державної влади не здійснюють свої повноваження – за умови наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), що підтверджується довідкою про взяття на відповідний облік, яка видається Управлінням соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації;

які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України АР Крим або м. Севастополь.

Вартість послуги та пільги

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно

Подача заяви

Подається заявником особисто

Необхідні документи

– паспорт громадянина України;

– дві (або три – у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов’язкове фотографування в окулярах).

Термін розгляду заяви

У п’ятиденний термін із дня звернення

Результат отримання послуги

Видача паспорта громадянина України із вклеєною фотокарткою

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

Термін дії паспорта не обмежується.

Підстави для відмови у наданні послуги

Недосягнення особою відповідного віку.

Відсутність фотокарток.

Особа звернулася пізніше, ніж через місяць після досягнення 25- або 45-річного віку (у такому разі паспорт зразка 1994 року підлягає обміну на паспорт у формі ID-картки).

Строк звернення для надання послуги

Не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 – річного віку.

ДОДАТКОВО ЗВЕРТАЄМО УВАГУ ГРОМАДЯН на те, що для можливості участі у виборах, у день виборів Президента України, неділю 31.03.2019 р., Виноградівський РВ ГУДМС України в Закарпатській області буде працювати з 08-00 до 20-00 київського часу, у режимі видачі виготовлених паспортів громадянина України їх власникам.